Aplicacions

  • Col·locació de vorades de formigó i/o granítiques amb el sistema de buit o hidràulic

 

 

 

 

 

  • Col·locació de lloses de diversos formats i pesos fins a 400 kg aprox.

 

 

 

 

 

 

  • Col·locació de llambordes amb pinça hidràulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Moviment de terres i runes amb la pala

 

 

 

 

 

 

  • Rejuntat de paviment de lloses i llambordes
  • Subministre de llambordes per a posterior col.locació a mà.

 

 

 

 

 

 

  • Col·locació de rigoles.

 

  • Col.locació de peces especials com graons, cunetes, guals, rampes ,…